سرویس مذاکره

بازدید ، ارزیابی ، مذاکره و مدیریت مراحل قبل از اسکان در ملک از طرف شما

این سرویس برای افرادی است که ملک ایده آل خود را پیدا کرده اند اما نمی دانند که چگونه انعقاد قرارداد را تضمین کنند و به دنبال افراد حرفه ای برای پیشنهاد مزایده از جانب آنها در مزایده یا مذاکره خصوصی با فروشنده هستند. ما ارزیابی های اولیه را برای شما انجام می دهید. ما قبل از آنکه قیمتی را برای ملک پیشنهاد کنیم یا در جلسه مزایده شرکت کنیم از ملک بازدید می کنیم، تحقیقات خود  را انجام داده و ملک را ارزشگذاری می کنیم. اگر ملک به مزایده فرستاده شده است، در روزهای منتهی به مزایده با شما ملاقات کرده و استراتژی شما را طراحی می کنیم.

این سرویس شامل موارد زیر است: