افزایش قیمت مسکن علی رغم کاهش نرخ صعودی ارزش در ماه آوریل

کورلوجیک (CoreLogic)، به میزان 1.8 درصد افزایش داشته و سرعت افزایش ماهانه سود سرمایه از میزان حداکثر ثبت شده در 32 سال گذشته در ماه مارچ (2.8 درصد)، افت کرده است. اگرچه شرایط رشد قیمت سرعت کاهشی داشته، قیمت مسکن کماکان با سرعت فزاینده ای رو به افزایش است. این میزان در سه ماه گذشته …

افزایش قیمت مسکن علی رغم کاهش نرخ صعودی ارزش در ماه آوریل ادامه »